Wybierz tematykę lub szukaj słów kluczowych

Szukaj

Proszę do formularza zgłoszeniowego dziecka  dołączyć pisemne oświadczenie:
"Nie wyrażam zgody na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych."

Dane dziecka uczęszczającego w projekcie są wprowadzane do specjalnej bazy danych, której administratorem i zarządcą jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będący nadzorcą nad realizacją projektu. Baza danych jest objęta ustawą o ochronie danych osobowych, a tym samym żadne dane dziecka nie będą publikowane na stronach internetowych ani udostępniane osobom lub instytucjom trzecim. Celem zbierania danych uczniów jest weryfikacja ich udziału w projekcie.

Dane dziecka uczęszczającego w projekcie są wprowadzane do specjalnej bazy danych, której administratorem i zarządcą jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będący nadzorcą nad realizacją projektu. Baza danych jest objęta ustawą o ochronie danych osobowych, a tym samym żadne dane dziecka nie będą publikowane na stronach internetowych ani udostępniane osobom lub instytucjom trzecim. Celem zbierania danych uczniów jest weryfikacja ich udziału w projekcie.

Tak. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rodzice i uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów.

Wszystkie organizowane w projekcie wyjazdy uczniów finansowane są ze środków projektowych.

Zarówno uczestnictwo dziecka w zajęciach, jak i brak udziału w nich nie powoduje konieczności poniesienia kosztów przez dziecko i/lub jego opiekuna prawnego.
Dziecko nie uczestniczące w zajęciach z przyczyn losowych (choroba, ważne sprawy rodzinne, wyjazd sanatoryjny) ma usprawiedliwioną nieobecność.

Zajęcia w ramach projektu realizowane są zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem. W przypadku takiej sytuacji dziecko nie uczestniczy w zadaniu podczas realizacji, którego było nieobecne, nie ma to wpływu na udział w kolejnych zadaniach projektowych.

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Proponowane formy realizacji oraz wysoko wyspecjalizowana kadra będzie się starała zainteresować zajęciami wszystkich uczniów.

Wszystkie działania (w tym zajęcia) realizowane w ramach projektu są darmowe. Dzieci i rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

Przewidziane w projekcie zajęcia wyjazdowe są organizowane oraz w całości finansowane ze środków projektowych, rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

Organizacją wyjazdów zajmuje się personel projektu przy współpracy szkoły.

Rodzice proszeni są jedynie o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do miejsca zbiórki - odjazdu (ustalone miejsce w szkole) oraz odebranie dzieci w tym samym miejscu po powrocie.

Uczniowie uczestniczą na zajęciach powinni być ubrani swobodnie, luźno, „po szkolnemu” jak w szkole. Dla większej swobody mogą zabrać ze sobą obuwie zamienne. Jeżeli zapomną nic się nie stanie. Zostaną wpuszczone na zajęcia w obuwiu taki jakie będą w danej chwili ubrane. Zależy nam na ich obecności nie wyglądzie.

W gospodarstwach edukacyjnych w okresie jesienno-zimowo-wiosennym mile widziane solidne obuwie lub kalosze, stosownie do pogody.

Autokary podstawiane są pod szkoły i bezpośrednio przyjeżdżają do pracowni eksperymentalnych czy inne miejsca odbywania zajęć. Nie ma żadnej potrzeby zatrzymywania się w drodze na zajęcia. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymują w trakcie zajęć drugie śniadanie i ciepły posiłek przed wyjazdem powrotnym. Z tego też powodu zatrzymywanie się na dodatkowe jedzenie w drodze na zajęcia czy w drodze powrotnej jest nieuzasadnione. Zależy nam również na szybkim i bezpiecznym powrocie uczniów do domu i opiekunowie grup nie powinni niepotrzebnie zatrzymywać autokaru bez uzasadnionej potrzeby. Absolutnie dzieci nie mogą mieć żadnych dodatkowych pieniędzy na realizację dodatkowych zajęć wyjazdowych. Zajęcia i jedzenie na nich jest bezpłatne w 100%!    

Cześć zadań w projekcie (wyjazdy edukacyjne, mobilne planetaria, badania diagnozujące) jest formą realizacji podstawy programowej dla uczniów szkół podstawowych, stąd zgodnie z prawem oświatowym odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach zgodnych z planem zajęć obowiązujących w szkole.
Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w innych terminach np. w sobotę lub w kilkugodzinnych blokach popołudniowych. Godziny zajęć ustalą opiekunowie - nauczyciele konsultując się z rodzicami danej grupy projektowej oraz dyrekcją szkoły.

Pracownie eksperymentalne znajdują się w Zaczarowanym Świecie w siedzibie RCRE ul. Dubois 36. Uczniowie podczas warsztatów wykonają samodzielnie i pod opieką Animatora doświadczenia i eksperymenty fizyczne, przyrodnicze, matematyczne, muzyczne, związane z nowoczesnymi technologiami, itp.

Większość zadań (wyjazdy edukacyjne, mobilne planetaria, badania diagnozujące) realizowanych jest w ramach godzin pracy szkoły.  Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w sobotę lub w kilkugodzinnych blokach popołudniowych, godziny zajęć ustalą  opiekunowie zajęć  konsultując się z rodzicami danej grupy projektowej

Większość zadań (wyjazdy edukacyjne, mobilne planetaria, badania diagnozujące) realizowanych jest w ramach godzin pracy szkoły.  Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w sobotę lub w kilkugodzinnych blokach popołudniowych, godziny zajęć ustalą  opiekunowie zajęć  konsultując się z rodzicami danej grupy projektowej.

Godziny zajęć związane z badaniami predyspozycji oraz zajęcia pozalekcyjne zostaną ustalone przez nauczycieli w porozumieniu z Liderem. W szczególności zajęcia pozalekcyjne będą się odbywały poza godzinami lekcyjnymi.

Zajęcia wyjazdowe będą realizowane w godzinach pracy szkoły. Dzieci wyjadą ze szkoły w godzinach porannych (ok. godz. 7:30-8:30) i przyjadą pod szkołę po zakończeniu zajęć (nie później niż do godz. 15:30)

Harmonogram wyjazdów ustalają Koordynatorzy działań w porozumieniu ze szkolnymi asystentami powiatowymi oraz Liderami szkół. O wyjeździe dziecka dowiedzą się Państwo od Szkolnego Lidera – osoby  koordynującej  całość działań w szkole.

Wycieczka jest formą realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, stąd określenie zajęć odbywających się poza szkołą w ramach projektu tzn. w miejscach gospodarstw, uczelni, miejsc  instytucji kultury i siedziby RCRE .

Zajęcia wyjazdowe wiążą się z przewiezieniem dzieci do i z miejsca realizacji zajęć. Pod szkołę zostanie podstawiony autokar lub autokary. Jedynie zajęcia realizowane w szkole, nie wymagają transportu. W niektórych przypadkach, gdy miejsce realizacji zajęć będzie się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, nie będzie podstawiany autobus.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie badań przesiewowych. Będą odbywać się online (przez Internet) w czasie pobytu dziecka w szkole. Czas trwania to około 40 minut. Badania dotyczyć będą kompetencji dziecka (trudności i potencjału) w zakresie nauk humanistycznych i ścisłych. Odbędą się one już wkrótce oraz pod koniec projektu.

Badania mają na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie:

  • trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu;
  • trudności w uczeniu się matematyki;
  • potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów.

 

Planujemy dwukrotne badania online uczniów – w pierwszym okresie trwania projektu – listopad – grudzień br. oraz we wrześniu następnego roku.  Badania przesiewowe wszystkich uczniów mają na celu pomoc nauczycielom  w rozpoznaniu trudności i predyspozycji uczniów. Jeśli w wyniku badań przesiewowych u konkretnych uczniów wystąpią trudności lub nie. Nauczyciele będę mogli zaplanować skuteczną pomoc i wsparcie uczniom zarówno z trudnościami jak i uczniom o ponadprzeciętnych możliwościach. Pomocne będą w tym profesjonalne programy które szkoły otrzymają w ramach programu do pogłębionej diagnozy z zakresu dysleksji, dyskalkulii oraz zdolności ucznia.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com