Masz pytanie?

77 404-75-92

Informacje i zgłoszenia do projektu

Liczba szkół w projekcie:

378zobacz pełną listę >>


Uczestnicy projektu

Platforma badawcza

Badania FŚNiT


Platforma diagnozy uczniów

Platforma edukacyjna

Platforma FŚNiT


Zadania dla nauczycieli i liderów

Fotogalerie

Komiks

ZACZAROWANY ŚWIAT NAUKI
czytaj nasz komiks!

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Dyrektorzy, Liderzy i Nauczyciele

Z przyjemnością informujemy, że do udziału w projekcie "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" zostało zgłoszonych już 47449 uczniów szkół podstawowych z województwa opolskiego. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Rodzicom za zaufanie jakim nas obdarzyli. Dziękujemy także bardzo serdecznie Dyrektorom szkół, Liderom i Nauczycielom, za pracę i trud włożony w realizację projektu, bez których nie bylibyśmy w stanie udźwignąć zadań na rzecz uczniów.

Jednocześnie zapewniamy, że wkładamy ze swojej strony maksimum wysiłku, aby wszystkie działania wykonać jak najlepiej. Informujemy także, że do chwili obecnej już kilka tysięcy dzieci odbyło zajęcia eksperymentalno-doświadczalne oraz, że właśnie rozpoczynamy wyjazdy na Uczelnie a także do Instytucji Kultury, Gospodarstw Edukacyjnych. Wiele szkół przystąpi już niedługo do wstępnych badań przesiewowych uczniów.

Już jest! Nowy numer naszego komiksu Zaczarowany Świat Nauki!
Dzisiaj wybieramy się do... pracowni Opticum!

Koniecznie przeczytaj!

          Jestem z tych, którzy wierzą, iż nauka jest czymś bardzo pięknym…
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć…
                                 Maria Skłodowska - Curie

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4–6 i ich opiekunów, wszystkich szkół podstawowych  województwa opolskiego, biorących udział w projekcie „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”.

CELE KONKURSU:
1. Pobudzanie naturalnej fascynacji młodzieży budową Wszechświata oraz innymi zagadnieniami, które wiążą się z jego funkcjonowaniem.
2. Zdobywanie informacji dotyczących oddziaływania zjawisk kosmicznych na środowisko przyrodnicze w najbliższej okolicy. 
3. Rozbudzenie zainteresowania innymi współczesnymi dziedzinami badań w astronomii.
4. Zaprezentowanie oryginalnych interdyscyplinarnych materiałów, pozwalających w atrakcyjny i aktywny sposób nauczać i uczyć się astronomii.
5. Promowanie możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla celów edukacyjnych.

Pobierz regulamin>>

Szanowni Państwo
W związku z działaniami projektowymi i realizacją wyjazdów edukacyjnych uczniów do pracowni eksperymentalnych uprzejmie prosimy o przestrzeganie godzin wyjazdów autokaru spod szkoły na wskazane zajęcia. Projekt związany jest postanowieniami umowy przewozowej, a w niej wskazanymi godzinami odjazdów spod szkoły i spod pracowni w drogę powrotną. Niedostosowanie się do wskazanych godzin skutkuje karami umownymi co wiążę się z nie kwalifikowalnością kosztów projektowych, dlatego też serdecznie prosimy o dostosowanie się do wymogu punktualności. Jednocześnie prosimy również o branie pod uwagę przy planowaniu godzin wyjazdów spod szkół panujące warunki atmosferyczne.
Liczymy na zrozumienie.

Z poważaniem
Zespół Projektowy FŚNiT 

Informujemy, że platforma projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii została udostępniona nauczycielom. Do nauczycieli wysłano wiadomości o sposobie zalogowania się. Osoby do których nie dotarły wiadomości proszone są o kontakt z Liderem.

Prof. dr hab. Marek Masnyk – Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego i Lesław Tomczak – Dyrektor RCRE w dniu 5 listopada 2013r. podpisali umowę , której przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w formie warsztatowej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa opolskiego w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”.

Czytaj więcej...

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu opracowało anonimowe ankiety, których wyniki będą nam niezbędne w zaplanowaniu przez nasz Ośrodek dedykowanych dla Państwa form dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet, które zajmie około 30 sekund.

Czytaj więcej...

PREZENTACJA PROJEKTU „Fascynujący świat nauki i technologii” pobierz>>

PREZENTACJA "Nowa podstawa programowa" pobierz>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY - „Fascynujący świat nauki i technologii” pobierz>>

 

PREZENTACJA Z KONFERENCJI GRUDNIOWEJ pobierz>>

PREZENTACJA DLA DYREKTORÓW DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU pobierz>>

 

Wojciech Błaszczyk – kierownik projektu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-443-28-19

Marek Wlazło – asystent kierownika projektu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-443-28-18

Krystyna Pieśniewska – Biuro projektu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-404-75-92
tel. 77-443-28-23

Beata Bułka –  Zajęcia pozaszkolne w pracowniach eksperymentalnych i mobilnych planetariach
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-404-75-60

Grażyna Jurowicz Zajęcia edukacyjne w ośrodkach akademickich
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-443-28-17

Andrzej Migacz Badanie diagnozujące potrzeby uczniów
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-404-75-50

Anna Patelska-Górna Zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych / Akademia odkrywców talentów
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-404-75-80

Roland Zimek Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77-404-75-71

     Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nosi nazwę „Fascynujący świat nauki i technologii”

     Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Pokażą, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).

Działanie I – badania
Przewidujemy przebadanie wszystkich uczniów, narzędziami zakupionymi i nieodpłatnie przekazanymi do każdej szkoły. Badanie ma na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie:

  • trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu
  • trudności w uczeniu się matematyki
  • potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów

Diagnoza zostanie przeprowadzona przez nauczycieli danej szkoły dwukrotnie: we wrześniu 2013 r. i we wrześniu 2014 r.
Każda szkoła uczestnicząca w projekcie po zakończeniu projektu będzie posiadała profesjonalne programy do diagnozy trudności i predyspozycji uczniów co w znacznym stopniu usprawni realizację zadań wynikających z rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działanie II – zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele (w oparciu o zaproponowany scenariusz) będą mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy stosowanie wielu metod aktywizujących. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów, jak również zauważyć korelację między różnymi dziedzinami życia i nauki.


Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne

Działanie III – Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu:
Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywać się będą w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Są to pracownie wyposażone w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów człowieka. Mają za zadanie pobudzanie uczniów
do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy.

Działanie IV – zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych
Zaplanowane zajęcia realizowane będą w instytucjach kultury (np. kina, teatry, filharmonie, galerie, muzea itp.) oraz w gospodarstwach edukacyjnych z terenu województwa opolskiego.

Działanie V – zajęcia w ośrodkach akademickich 
Zajęcia realizowane będą w ośrodkach akademickich dla uczniów z klas IV-VI. Będą uzupełnieniem zajęć w pracowniach eksperymentalnych RCRE. Planuje się cykl 4 wykładów dla grupy uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i  1 wykład dla grupy uczniów w zakresie nauk humanistycznych.

Zadania szkoły:

  • przystąpienie szkoły do projektu – deklaracja udziału szkoły
  • zapewnienie udziału uczniów w projekcie – deklaracje udziału potwierdzone zgodą opiekunów prawnych
  • umożliwienie przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych na podstawie zaproponowanego scenariusza z wykorzystaniem metod aktywizujących
  • pomoc w organizacji wyjazdów edukacyjnych zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole – harmonogramy oraz karty wycieczki
  • promowanie projektu wśród rodziców oraz środowiska lokalnego
  • tworzenie przyjaznej atmosfery wokół realizowanych działań projektowych


Koordynacją nad całością działań w szkole sprawuje Szkolny Lider. Zapraszamy do współpracy dyrektorów szkół wraz gronem pedagogicznym.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com